Forsiden | Om NPS | Om parapsykologi | Beste forskning | Møter/Aktiviteter | Boksamling | Vårt tidskrift | Artikler | Bli medlem
NPS lover

NPS' lov av 11.10.1917, sist revidert i oktober 2020

Norsk Parapsykologisk Selskap’s Lov

§ 1. Selskapets navn
Selskapets navn er Norsk Parapsykologisk Selskap.

§ 2. Selskapets formål

Selskapets formål er å utvikle interessen for og kunnskapen om den parapsykologiske viten­skap. For å oppnå dette tar selskapet bl.a sikte på
a) å arrangere møter med foredrag om parapsykologiske og beslektede emner;
b) å samle informasjon om norsk og utenlandsk para­psykologi til viderefor­midling;
c) å holde kontakt med til­svarende organisasjoner i Norge og i utlandet samt med relevante fagområder.

§ 3. Lokalavdelinger
Selskapet kan organisere lokalavdelinger innenfor Norges grenser. Vedtektene for disse skal være formulert slik at de ikke strider mot Selskapets lov.

§ 4. Styre
Selskapets styre skal bestå av 7 medlemmer med 3 varamedlemmer, som velges på generalforsamlingen for ett år ad gangen.

Styret utpeker økonomiansvarlig og sekretær blant styrets medlemmer.

Styrets leder velges særskilt.

Styremedlemmene og varamedlemmene velges samlet, men etter hver sin liste, slik at de kandidater som får flest stemmer anses som valgt.

For at styret skal være beslut­ningsdyktig, må minst 4 av styrets medlemmer være tilstede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Varamedlemmene har møte- og uttale­rett på styremøtene. Ved et styremedlems fravær får et av varamedlemmene vedkommendes stemmerett, eventuelt ved loddtrekning.

Styret oppnevner en redaksjons­komité og andre komiteer etter behov, og fastsetter komiteenes mandat. Redaksjonskomitéens formann har møte- og forslagsrett i styret.

§ 5. Om selskapets signatur og prokura
Styret representerer selskapet utad. Selskapets leder og et styremedlem har i fellesskap selskapets signatur og kan meddele prokura.

§ 6. Medlemskap
Selskapets medlemmer består av to kategorier:

a) Ordinære medlemmer som innvelges av styret etter søknad på egnet skjema. De skal få tilsendt informasjon om Selskapets virksomhet. Ordinære medlemmer betaler full kontingent (se § 9).

b) Husstandsmedlemmer, som kan innvelges av styret etter samme regler som ordinære medlemmer. De får ikke tilsendt noe informasjonsmateriale, men har ellers samme rettigheter som ordinære medlemmer. Husstandsmedlemmer betaler redusert kontingent.

Styret kan ekskludere et medlem som handler i strid med selskapets interesser. Det ekskluderte medlemmet kan kreve eksklusjonen overprøvd av generalforsamlingen, hvor endelig avgjørelse krever minst 2/3 flertall.

Utmeldelse må skje skriftlig.

§ 7. Æresmedlemmer
Til æresmedlemmer kan utnevnes personer som har gjort Selskapet betydelige tjenester, eller som har gjort seg særlig bemerket innenfor parapsykologisk forskning.

Utnevnelse kan bare skje etter forslag fra styret på den ordinære general­forsamlingen. Vedtak om utnevnelse krever minst 3/4 av de avgitte stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 8. Valgkomité
Selskapet skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer og et varamedlem, som for generalfor­samlingen skal fremme forslag på styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer utpekes av general­forsamlingen.

§ 9. Kontingent
Årskontingenten for ordinære medlemmer og husstandsmedlemmer fastsettes hvert år av general­forsamlingen for det påfølgende kalenderår. Kontingenten skal normalt betales innen 15.februar. Medlemmer som innvelges etter denne dato, skal betale konting­enten innen én måned etter at de har fått melding om at de er opptatt som medlem. Medlemmer som innvelges etter 1. august, betaler halv kontingent for innvalgsåret.

Medlemmer som tross purring ikke har betalt kontingent i løpet av kalenderåret, betraktes som utmeldt med virkning fra det påfølgende kalenderår.

§ 10. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling holdes en gang om året innen utgangen av april måned. Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret, med minst to ukers varsel, og avholdes på det sted styret bestemmer.

Sammen med innkallelsen, som sendes medlemmene på basis av sist registrerte adresse, oversendes sakslisten samt årsberetning med revidert regnskap for det sist forløpne kalenderår.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret skriftlig i hende innen utgangen av februar måned.

Styret kan innkalle til ekstra­ordinær generalforsamling med samme varsel. Likeledes skal ekstraordinær generalforsamling avholdes når minst 25 % av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet.

Stemmerett på generalforsamlingen har de medlemmene som er opptatt før 1. januar samme år, og som har betalt skyldig kontingent. For gyldig vedtak kreves at minst 20 stemmeberettigede medlemmer er til stede. Er dette ikke tilfelle, skal det innkalles til ekstra­ordinær generalforsamling. Denne kan da treffe vedtak uten hensyn til det antall stemmeberettigede som er til stede.

Generalforsamlingen skal behandle de saker som styret har satt på dagsordenen, deriblant: Årsberet­ning, revidert regnskap, valg av leder, øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, valgkomité og revisor.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Generalforsamlingen velger så møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person, valgt av generalfor­samlingen blant dem som er til stede.

Når ikke annet er bestemt i loven fattes alle vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

§ 11. Lovendring
Beslutning om å endre Selskapets lover treffes av generalforsam­lingen.
Forslag til lovendring må være styret i hende senest 1 måned før general­forsamlingen avholdes. Til lovendring kreves 3/4 stemmeflertall på den ordinære generalforsamling. For endring av § 12 kreves 4/5 stemmeflertall.

§ 12. Oppløsning
Forslag om oppløsning av Selskapet skal sendes til urav­stemning. Meldingen sendes medlemmene til sist kjente adresse. For gyldig vedtak kreves 4/5 flertall av selskapets medlemmer. Dersom oppløsning vedtas, skal det innkalles til en avviklende general­forsamling, som bestemmer hvordan Selskapets midler da skal anvendes.

Kontakt oss


Norsk Parapsykologisk Selskap

Adresse:
Postboks 249
1319 Bekkestua

Telefon:
Leder:
90175828
Sekretær: 90612691

E-post:
informasjon@parapsykologi.no

Mer informasjon her.


For any type of enqueries - contact: Jan Guttulsrud

No part of this website may be reproduced without written permission.

Copyright 2009©ArtisticDesign